Nearby Interests - Roppongi & Akasaka Tokyo, Hotel

Shiba Park Hotel,
View

Roppongi & Akasaka